Sommerhusets beliggenhed

Sommerhuset ligger i den indre del af Ringkøbing Fjord i Halby i Stauning Sogn. Sommerhusgrunden er delt i to forskellige landskabstyper: Strandeng med rørskov ud til fjorden og det bagvedliggende flade flyvesandslandskab - kantet af en ca 3 m høj klit.

Klitrækken og stednavnet inspirerede til husets navn 'Halby Klit'. Huset ligger godt i læ for vestenvinden bag de grønne klitter. På billedet ses huset klemt op i øverste hjørne af grunden længst muligt væk fra vandet for at imødekomme strandbeskyttelseslinien på 100 m. Ligeledes ses vejen, der løber ned på det lave engareal lige før grunden. Den må benyttes som vej af de 'gamle' lodsejere, der har sommerhuse længere ude langs fjorden (mod højre på billedet), men kun som sti af se øvrige brugere. Se 'Off. sti' øverst på illustrationen nedenfor. O'et ligger for øvrigt lige over grunden. (nk 07)

Skjern kommune; Stauning Vesterstrand Lokalplanrammer 138
Indledning

Det er byrådets mål, at sommerhusområdet Stauning Vesterstrand i Halby skal bevares med mulighed for, at der i mindre omfang kan etableres butikker og service til områdets daglige forsyning.
I sommerhusområdet er der bygget ca. 180 sommerhuse, og der er en restrummelighed på ca. 210 sommerhusgrunde. Området ved Stauning Vesterstrand er i kommuneplanens hovedstruktur udlagt som interesseområde for turisme. Turistmæssige faciliteter skal søges koncentreret i de udlagte interesseområder.

Rammebestemmelser
Sommerhusområde
Delområde 8.S.1.

1. Anvendelsen fastlægges til sommerhusbebyggelse. Det skraverede område kan eventuelt anvendes til alternativ feriebebyggelse i form af feriehotel, ferieby, hytteby og campingplads. Indenfor sommerhusområdet kan der åbnes mulighed for butikker til områdets daglige forsyning samt fællesfaciliteter i form af swimmingpool, tennis- og boldbaner, legeplads, cafeteria, restaurant og lignende.
2. Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 10 ved sommerhusbebyggelse, 40 ved erhvervsbebyggelse og alternativ feriebebyggelse.
3. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage.
4. Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m.
5. Den eksisterende beplantning i området, herunder skovplantningen, skal i videst muligt omfang opretholdes.
6. De enkelte dagligvarerbutikker må etableres med et bruttoetageareal på max. 200 m2 og de
enkelte udvalgsvarerbutikker med et bruttoetageareal på max. 200 m2. Det samlede butiksareal i området må ved ny- og ombygninger udvides med et samlet bruttoetageareal på max. 500 m2.
7. Mindst 25% af området skal anvendes til større samlede friarealer og eksisterende udlagte offentlige friarealer skal bibeholdes.